Category: Sohbas Shaykh Mehmet

LET US BE CAREFUL WHO WE LOVE

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 11 March 2018/23 Jumadal Akhir 1439 Sabah Namaz, Akbaba Dargah Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, Wassalatu Wassalamu… Read more »

REGARDING MARRIAGE

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 10 March 2018/22 Jumadal Akhir 1439 Sabah Namaz, Akbaba Dargah Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, Wassalatu Wassalamu… Read more »

THE THREE MONTHS AND RAJAB

  Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 18 March 2018/30 Jumadal Akhir 1439 Sabah Namaz, Akbaba Dargah Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, Wassalatu… Read more »

REGARDING DREAMS

  Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 14 March 2018/26 Jumadal Akhir 1439 Sabah Namaz, Akbaba Dargah Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, Wassalatu… Read more »

WISHING GOOD FOR EVERYONE

  Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 15 March 2018/27 Jumadal Akhir 1439 Sabah Namaz, Akbaba Dargah Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, Wassalatu… Read more »

THOSE WHO DO NOT LIKE A JOB

  Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 17 March 2018/29 Jumadal Akhir 1439 Sabah Namaz, Akbaba Dargah Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, Wassalatu… Read more »

THE GUIDED ARE NOT HARMED

  Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 8 March 2018/20 Jumadal Akhir 1439 Sabah Namaz, Akbaba Dargah Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, Wassalatu… Read more »

GLORIFYING ALLAH

  Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 12 March 2018/24 Jumadal Akhir 1439 Sabah Namaz, Akbaba Dargah Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, Wassalatu… Read more »